Tájékoztató rezsitámogatás igényléséről

Az önkormányzat a szociális rendelet módosításával rezsitámogatást vezetett be, melynek szabályai a következők:

A rezsitámogatás a Ráckeresztúron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Ráckeresztúron élő személy részére az általa életvitelszerűen lakott ingatlanra a villanyáram és földgáz költségek viseléséhez nyújtott évi egyszeri pénzbeli támogatás.

Rezsitámogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500 Ft/fő), egyedül álló esetén 800%-át (228.000 Ft/fő), és

a)         aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, rehabilitációs vagy rokkantási ellátásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b)         hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

c)         a háztartásában tartósan beteget vagy fogyatékkal élőt gondoz,

d)        a gyermekét egyedül nevelő szülő,

e)         akinek a szolgáltató legalább egy hónapban a villamos energiát és a földgázt lakossági piaci áron szolgáltatta.

A rezsitámogatás iránti kérelmet a mellékelt kérelem szerint a naptári december 1-jétől december 15-ig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolni kell:

  • a kérelmező nevére és ráckeresztúri lakóhelyére kiállított villanyáram / és (vagy) földgáz számlát
  • az igénylő lakcímigazolvány másolatát, TAJ kártya másolatát, személyigazolvány másolatát
  • az egy háztartásban élők együttes jövedelmét igazoló dokumentumokat, igazolásokat (30 napnál nem régebbi)
  • nagykorú gyermek esetén diákigazolvány (matricával ellátva) / hallgatói jogviszonyigazolás

A rezsitámogatás összege nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

A rezsitámogatásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Amennyiben a rezsitámogatással kapcsolatban kérdésük van, keressék ügyfélszolgálatunkat vagy Lukács Zsuzsanna szociális ügyintézőt a 25/517-907 telefonszámon.

Ráckeresztúr Község Önkormányzat