Pályázati kiírás ráckeresztúri civil szervezetek támogatására

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására a 21/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet szerint. A rendelet főbb szabályai a következők:

„6. §           A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és önszerveződő közösségek részére pályázati támogatási eljárást vezet be, melyet a költségvetési rendeletben civil szervezetek működési és program támogatására elkülönített keret felhasználása során kell alkalmazni.

7. §    (1)     Támogatható civil szervezetnek minősül a bíróság által jogerősen bejegyzett, Ráckeresztúron székhellyel rendelkező társadalmi szervezet (a továbbiakban: civil szervezet).

          (2)     Nem minősül támogatható civil szervezetnek a politikai párt, a szakszervezet, a munkástanács, egyház, gazdasági társaság, víziközmű-társulás, hegyközség.

          (3)     E rendelet alapján nem támogatható a kötelező önkormányzati feladatot feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás vagy közművelődési megállapodás alapján ellátó szervezet, továbbá a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet.

8. §    (1)     A 6. §-ban meghatározott keret felhasználása során a civil szervezet a pénzügyi támogatás iránti pályázatát az 1. melléklet szerinti Pályázati Adatlapon nyújthatja be a polgármesterhez a képviselő-testület által kiírt pályázatban meghatározott időpontig. Az elkésett pályázatot el kell utasítani.

          (2)     Amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, a polgármester öt napon belül írásban felhívja a pályázót, hogy a hiányosságot a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a pályázatot el kell utasítani.

          (3)     A pályázatokat a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül a képviselő-testület bírálja el. A határozatban rendelkezni kell arról, hogy a támogatott egy összegben vagy részletekben jut a támogatáshoz, és annak felhasználásáról meddig kell elszámolnia a bizonylatok hiteles másolatával.

          (4)     Az elbírálásról a polgármester öt napon belül értesíti a pályázót, és megköti vele a támogatási szerződést.”

Támogatást csak azok a civil szervezetek kaphatnak, akik az előző évi támogatás felhasználásáról az önkormányzat felé elszámoltak. A bíróságon bejegyzett társadalmi szervezet köteles csatolni az adóhatóság (NAV és önkormányzati adóhatóság) által kiállított adóigazolást. A pályázat elbírálása során figyelembe kell venni a kérelmező, pályázó önkormányzatért, a település lakosaiért végzett munkáját, valamint az önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló források mértékét.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. március 1.

A pályázat benyújtásának módja: Írásban, egy példányban, a megfelelő mellékletek csatolásával, a szervezet képviselőjének aláírásával ellátva; személyesen vagy postai úton Ráckeresztúr Község Önkormányzatának címezve: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. március 31.

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

polgármester

Letölthető pályázati adatlap pdf formátumban

Letölthető pályázati adatlap szerkeszthető docx formátumban