PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Letölthető pdf formátumban innen.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói állás betöltésére a gyógyintézetek
vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 13/2002 (III.28.) EüM.
rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
(2451 Ercsi, Esze Tamás u.14.) ügyvezető igazgató munkakörének (intézményvezetői
beosztásának) munkaviszony keretében történő betöltésére.
1. Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági
társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben
szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés
alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a
hatáskörébe.
2. Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok: a taggyűlés hatáskörébe tartozik az
ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más
személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével
kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden
döntés.
3. A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján)
4. A beosztás megnevezése: intézményvezető
5. A jogviszony időtartama: 5 év határozott időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.
6. A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. május 1.
7. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen: A gazdasági társasági formában működő
intézmény teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a
jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában, valamint az
intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak
figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt.
Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak,
pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és az
intézmény érdekeinek megfelelően, a betegségek megelőzése és a betegek, betegségek
gyógyítása érdekében teljesüljenek. Az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogok
2
gyakorlása mellett a szakellátás biztosítása érdekében megbízza a szakorvosokat és
folyamatosan ellenőrzi a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, távollétük esetén
gondoskodik helyettesítésükről.
8. A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok
különösen:
– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése,
ellenőrzése,
– az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek irányítása,
– a belső kontrollrendszer működtetése, ennek érdekében éves ellenőrzési terv készítése,
amelynek végrehajtásáról éves beszámoló készítése a taggyűlés és a tagok részére,
– a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
– részvétel az egészségügyi struktúra fejlesztésében,
– az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztratív és technikai
személyzet tevékenységének folyamatos értékelése,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartás,
– félévente a tagönkormányzatok tájékoztatása az intézmény gazdálkodásáról és
szakmai – egészségügyi – tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre
álló eszközökről, továbbá az intézményi struktúrában tervezett vagy bekövetkező
szervezeti és személyi változásokról,
– az intézmény szervezeti és működési rendje naprakészségének biztosítása, az
intézményi SzMSz jóváhagyásra való előterjesztése a tagönkormányzatok felé,
– a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése,
– a minőségirányítási rendszer működtetése,
– az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.
9. Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét a taggyűlés állapítja meg. A
taggyűlés döntéséhez a tagok előzetes javaslata (képviselő-testületi határozatok)
szükségesek.
10. Pályázati feltételek:
A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet, továbbá a Mt., illetve a Kft.
társasági szerződése figyelembe vételével:
3
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
– legalább ötéves szakirányú vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret,
– a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a
pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).
11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását
célzó fejlesztési elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázati feltételként előírt szakirányú vezetői beosztásban szerzett gyakorlat
igazolása,
– idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén),
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
– orvosi igazolás a munkakör betöltésére való alkalmasságról.
12. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gyógyintézetben, kórházban szerzett vezetői vagy szakmai tapasztalat,
– orvosi szakvizsga megléte,
– idegen nyelv ismerete és annak igazolása,
– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
– széleskörű informatikai ismeretek,
– gazdasági társaságok működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat.
4
13. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak a Kft. honlapján történő közzétételét követő 60. nap.
14. A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás – a társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján
megjelenik
– a társaság és a tagönkormányzatok honlapján,
– a www.ercsirendelo.hu internetes oldalon,
– a Fejér Megyei Hírlapban és legalább egy országos napilapban,
– Fejér megyei gyógyintézetek (kórházak, szakrendelők) honlapjain.
15. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ercsi Város Önkormányzat, 2451 Ercsi Fő u. 20.
címre történő megküldésével.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezető igazgatói pályázat, Ercsi
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
16. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a
polghivatal@ercsi.hu e-mail címen.
17. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások
pályázati eljárás során tölthetők be.
A társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás
lefolytatásáért felelős személy Ercsi Város Önkormányzat polgármestere.
A pályázatokat a tagönkormányzatok adott feladatkörben érintett bizottságai és
képviselő-testületei véleményezik, majd a Kft. taggyűlése dönt.
18. A pályázat elbírálásának határideje:
A taggyűlés a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a munkaviszony
(ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.