Tájékoztató az óvodai beíratásról a 2020/2021. nevelési évre

 • Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
 • 2465 Ráckeresztúr Korniss u. 25.
 • T./FAX: 0625-455-824
 • Tel: 0620-852-0332
 • Tel: 0620-852-0342
 • E-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
 • OM:202622

A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§. (2) bekezdése szerint „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Az emberi erőforrások minisztere – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában

(a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyekre alább térünk ki.

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda felvételi körzete: Ráckeresztúr teljes területe.

 1. Azon gyermekeknek, akik, Ráckeresztúri állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek és 3. életévüket 2020. augusztus 31.-ig betöltik, a 2020/2021-es nevelési évre nem szükséges beiratkozniuk. 2020. április 21-ig az önkormányzat, mint fenntartó által megküldött lista alapján automatikusan felvesszük ezeket a gyermekeket, melyről a szülőket értesítjük.

Ha azonban a szülők más intézménybe kérik gyermekük felvételét, kérjük, ezt jelezzék a Ráckeresztúri Mosoly óvoda felé a kitöltött Beíratkozási Szándéknyilatkozat megküldésével!

 • Intézményünk 2020. április 2–17-ig online módon fogadja azon gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatát, akik a Ráckeresztúri óvodába szeretnék beíratni gyermeküket a 2020/2021-es nevelési évre, de nincs Ráckeresztúri állandó-, vagy tartózkodási helyük, és nem élnek életvitelszerűen a településen. Az óvoda facebook oldalán elérhető a szükséges nyilatkozat (Beiratkozási Szándéknyilatkozat adatlap), illetve kérés esetén azt igyekszünk borítékba is eljuttatni a kérelmező részére.

 A beiratkozáshoz szükséges és lentebb, a 7. pontban felsorolt iratokat majd az első nevelési napon fogjuk elkérni a szülőktől, de az adminisztráció megkönnyítése érdekében megköszönjük, ha azokat fotózott vagy szkennelt formában az óvoda email címére megküldik: mosolyovoda@rackeresztur.hu.

Döntés a kérelemről 2020. április 20-ig születik.

 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Felvételi kérelmük ügyintézése a 2. pontnak megfelelően történik.
 • A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhely szerinti megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalnál kérheti gyermeke felmentését.
 • A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28.-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
 • Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás határidejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az Oktatási Hivatalt. Amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőjét. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.
 • A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 •  szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 •  gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), személyi igazolványa
 •  gyermek TAJ kártyája
 •  oltási bizonyítvány

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bek. a) pontja értelmében.

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2020/2021-es nevelési évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg. 

Bármilyen kérdés esetén keressenek bizalommal a 06-20-852-0342-es telefonszámon!

Ráckeresztúr.2020.03.31.                         Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető