PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Letölthető (pdf) változat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése pályázatot hirdet – a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint – az Ercsi Járóbeteg-szakellátó  Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
(2451 Ercsi, Esze Tamás u.14.) ügyvezető igazgató munkakörének (intézményvezetői beosztásának) munkaviszony keretében történő betöltésére, az alábbiak szerint:

 

 1. Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

 

 1. Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok: a taggyűlés hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden döntés.

 

 1. A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján).

 

 1. A beosztás megnevezése: intézményvezető.

 

 1. A jogviszony időtartama: 5 év határozott időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

 1. A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: január 1.

 

 1. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen: A gazdasági társasági formában működő intézmény teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően, a betegségek megelőzése és a betegek, betegségek gyógyítása, a betegbiztonság érdekében teljesüljenek. Az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása mellett a szakellátás biztosítása érdekében – a taggyűlés által meghatározott létszám figyelembe vételével – megbízza a szakorvosokat és folyamatosan ellenőrzi a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, távollétük esetén gondoskodik helyettesítésükről.

 

 1. A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:

 

 • az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése,
 • az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
 • az intézmény szakmai és gazdasági területeinek irányítása,
 • a belső kontrollrendszer működtetése, ennek érdekében éves ellenőrzési terv készítése, amelynek végrehajtásáról éves beszámoló készítése a taggyűlés és a tagok részére,
 • az intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
 • részvétel az egészségügyi struktúra fejlesztésében,
 • az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztratív és technikai személyzet tevékenységének folyamatos értékelése,
 • a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • félévente a tagönkormányzatok tájékoztatása az intézmény gazdálkodásáról és szakmai – egészségügyi – tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre álló eszközökről, továbbá az intézményi struktúrában tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról,
 • az intézmény szervezeti és működési rendje naprakészségének biztosítása, az intézményi SzMSz jóváhagyásra való előterjesztése a tagönkormányzatok felé,
 • a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése,
 • a minőségirányítási rendszer működtetése,
 • az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti és más, jogszabályok által elrendelt adatok közzététele.

 

Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét a taggyűlés állapítja meg.  A taggyűlés döntéséhez a tagok előzetes javaslata (képviselő-testületi határozatok) szükségesek.

 

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet, továbbá a Mt., illetve a Kft. társasági szerződése figyelembe vételével:

 • (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség és
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
 • legalább ötéves szakirányú vezetői gyakorlat, továbbá
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálásra azok közül a pályázatok közül, melyek a pályázati eljárásnak maradéktalanul megfelelnek.

A taggyűlés a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek alól annak 1.§ (2) bekezdése és 4.§-a alapján felmentést adhat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai, vagy az eredeti példányok bemutatása,
 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt szakirányú vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
 • idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén), vagy eredeti példány bemutatása,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
 • orvosi igazolás a munkakör betöltésére való alkalmasságról,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatról nyílt vagy zárt ülésen tárgyaljanak a tagönkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, illetve az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógyintézetben, kórházban szerzett vezetői vagy szakmai tapasztalat,
 • orvosi szakvizsga megléte,
 • idegen nyelv ismerete és annak igazolása,
 • válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
 • széleskörű informatikai ismeretek,
 • gazdálkodó szervezetek működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat.

 

A pályázat benyújtásának határideje:              2018. október 31.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye:

A pályázati felhívás – a társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

 • a társaság és a tagönkormányzatok honlapján,
 • a ercsirendelo.hu internetes oldalon,
 • a Fejér Megyei Hírlapban és legalább egy országos napilapban,
 • Fejér megyei gyógyintézetek (kórházak, szakrendelők) honlapjain.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az  Ercsi Város Önkormányzat, 2451 Ercsi Fő u. 20. címre történő megküldésével.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezető igazgatói pályázat, Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a polghivatal@ercsi.hu e-mail címen.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások pályázati eljárás során tölthetők be.

A társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Ercsi Város Önkormányzat polgármestere.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelölteket Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott ideiglenes bizottság hallgatja meg; a bizottsági ülésre a Kft. tagönkormányzatainak polgármesterei is – mint érintettek – meghívást kapnak.

A benyújtott pályázatokat a tagönkormányzatok adott feladatkörben érintett bizottságai és képviselő-testületei véleményezik, majd a Kft. taggyűlése dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A taggyűlés a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a munkaviszony (ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.