FELHÍVÁS – az ingatlanok előtti járda és árok tisztántartásáról

Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 11/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet néhány fontos rendelkezésére hívjuk fel a figyelmet:

Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges használójának a közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

– Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani; ez vonatkozik a hó- és síkosságmentesítésre is.

– Az ingatlan előtti járdaszakasz mellett növő gyomot, gazt ki kell irtani, a járdára kinyúló ágakat és bokrokat meg kell nyesni, le kell vágni oly módon, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.

– Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint kell síkosságmentesítő anyaggal felhinteni. Erre a célra bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt stb.) kell használni. Darabos, sérülésveszélyes, környezetre káros vagy mérgező anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

– A járda és a közút síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, kár.

– A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. A járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos vagy gépjármű forgalmat ne akadályozza.

– Járműbehajtók átereszeit karban kell tartani, tisztításukról gondoskodni.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csatornát, folyókát, átereszt tisztán kell tartani, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását biztosítani kell. Az elmúlt napok csapadékos időjárása nyomán tapasztaltuk, hogy ezt a rendelkezést sajnos többen figyelmen kívül hagyják.

A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás, rongálódás vagy veszély okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, mérget stb.) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, bevezetni, elhelyezni tilos.

A fenti rendelkezések betartása minden ingatlan tulajdonosnak és használónak kötelessége. Ha ennek nem tesz eleget, az ennek elmaradása folytán másnak okozott károkért (vagyoni vagy nem vagyoni kár) felelősséggel tartozik.

Az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásról, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szerint a fent idézett rendelkezések megsértése esetén a jegyző hatósági eljárás keretében közigazgatási bírság kiszabására is jogosult, melynek összege természetes személy esetén kétszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedhet.

Célunk a település rendjének biztosítása, ezért a bírságolás eszközével csak akkor élünk, ha más kényszerítő eszközt már nem látunk a szabályok betartatására. Kérjük a lakosság együttműködését, segítségét, hiszen kis odafigyeléssel sok problémát megelőzhetünk.

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal