Pályázati felhívás óvodavezető beosztás ellátására

Pályázati felhívás

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2018. július 2-tól 2023. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Korniss István u. 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69. §-a, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú képesítés, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

– a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel,

– büntetlen előélet, illetőleg annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

­- magyar állampolgárság,

– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program,

– a pályázati feltételeknek történő megfelelés igazolása a dokumentumok egyszerű másolatával,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– képzettséget, végzettséget igazoló okiratok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Gábor jegyző nyújt a +36 25 517 902 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton egy példányban, a magyar nyelven géppel írt és aláírással ellátott, könnyen szkennelhető (másolható) pályázati anyagnak a Ráckeresztúr Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2131/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

– személyesen: dr. Nagy Gábor jegyzőnél ügyfélfogadási időben (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.).

 A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről – a jogszabályban foglalt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően – Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– www.rackeresztur.hu önkormányzati honlap